Summary

นโยบายเว็บไซต์ของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning

Full policy

1. วัตถุประสงค์

     เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning จัดทำขึ้นเพื่อบริการการสอบออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบุคคลภายนอก ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

     2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ หรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

     2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

     2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

     2.4 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไขปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ

     2.5 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

     2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

     2.7 ในกรณีที่ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

     3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

     3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

     3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

     3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

     3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

     3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

     3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

     4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้นระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning

     4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด

     5.1 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งานความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือ เนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

     6.1 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning หรือผู้ให้อนุญาตแก่ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning หรือผู้ให้อนุญาตแก่ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

     6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning

     6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning

7. กฎหมายที่บังคับใช้

     7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย


Summary

การขอความยินยอมเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Full policy

     เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนแจ้งแนวทางการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

     1.1 เพื่อให้บริการระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

     1.2 เพื่อประมวลผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนออนไลน์

     1.3 เพื่อจัดทำสถิติการให้บริการ

     1.4 เพื่อติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

     รายการข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รหัสพนักงาน รหัสนักศึกษา รหัสนักเรียน อีเมล เลขที่บัตรประชาชน Passport ID เบอร์โทรศัพท์มือถือ สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชา และสาขาวิชา

     โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสารดิจิทัลในระบบฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย ฯ และมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลตามสถานะ การเป็นผู้ใช้งานระบบ มีการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อผู้ใช้ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน นักศึกษา และนักเรียน ไปแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี

     ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาขอรับความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น หรือเว้นแต่ข้อกำหนดบังคับทางกฎหมาย

     ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิ์ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้ (1) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์วัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน (3) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้ (4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม (7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วน ได้ตามช่องทางออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ดังนี้ https://pdpa.sut.ac.th กรณีขอถอนความยินยอมจะมีผลทำให้ อาจส่งกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ และการเข้าใช้ระบบสารสนเทศบางระบบได้

     ท่านสามารถอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย ฯ ได้ที่ https://pdpa.sut.ac.th และหากมีเหตุเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานโปรดติดต่อ คุณอรรคเดช โสสองชั้น เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูล ประจําหน่วยงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-5759 email : elearning@sut.ac.th


Summary

การขอความยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อรายงานสถิติการใช้งานของเว็บไซต์แบบเรียลไทม์

Full policy

     นอกจากคุกกี้ของระบบแล้ว ยังมีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม เพื่อรายงานสถิติการใช้งานของเว็บไซต์และปรับแต่งความพยายามทางการตลาด ติดตามพฤติกรรมในสถานที่และเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ อนุญาตให้ติดตามแบบเรียลไทม์ของการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้จากช่องทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ

คุกกี้คืออะไร?

     คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาว์นโหลดมาจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ โดยคุกกี้จะทำหน้าที่จัดเก็บการตั้งค่าต่าง ๆ โดยค่าที่ใช้เก็บนั้นจะเป็นค่าที่ช่วยจดจำตัวคุณและวิธีที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงประวัติการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการชื่นชอบในรูปแบบของไฟล์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ในการใช้งานออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้ที่จัดเก็บบนเครื่องนั้นจะไม่ได้ทำอันตรายกับผู้ใช้บริการ หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ

ประโยชน์ของคุกกี้

     คุกกี้เป็นสิ่งที่บอกให้ระบบได้ทราบถึงว่ามีผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของระบบ เพื่อที่จะนำมาปรับใช้และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้การตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นคุกกี้ถูกลบจะทำให้การตั้งค่ากลับไปยังค่าเริ่มต้น

วิธีการใช้งานคุกกี้

     ระบบมีการใช้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือ Google Analytics ซึ่งจะมีการใช้งานคุกกี้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์เว็บไซต์และนำไปปรับปรุงเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของระบบ ข้อมูลที่เป็นรหัสผู้ใช้บริการนั้น Google Analytics จะมีการจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อ และนอกจากนั้นคุกกี้ที่มีการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถูกส่งไปจัดเก็บไว้โดย Google โดยจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของระบบ และ Google อาจจะส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่กฏหมายกำหนดให้ดำเนินการ หรือให้บุคคลที่สาม สามารถประมวลผลข้อมูลได้

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

     ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปิดการทำงานของคุกกี้ และตั้งความเป็นส่วนตัวเพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุกกี้ในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตามการปิดการใช้งานคุกกี้นั้นจะมีผลทำให้การใช้งานบางอย่างหรือทั้งหมดของการบริการไม่สมบูรณ์

ข้อตกลงผู้ใช้

     หากต้องการใช้งานเว็บไซต์ต่อ ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้มีการติดตั้งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการบริการอย่างสมบูรณ์