รายวิชาที่กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยเก่าและสมัยใหม่ และทราบถึงหลักการ ความรู้พื้นฐาน การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ รวมทั้งทราบถึงข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพในเบื้องต้น เพื่อให้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพได้ต่อไป