เทคนิคต่างๆ ทางอณูชีววิทยา รวมทั้ง เทคโนโลยีชีวภาพบนผิวเฟจ