วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักการ โครงสร้าง และรูปแบบการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ และสามารถสื่อสารโดยการเขียน การใช้ภาษาไทยในการเขียนเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการทำงานเป็นทีม และการสื่อสาร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ Course Learning Outcome

  1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และ ใช้ภาษาไทยในการเขียนตอบคำถามได้ตรงประเด็น
  2. นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. นักศึกษามีการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการทำงานเป็นทีมและทักษะการสื่อสาร
  4. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ตรงต่อเวลา และ มีระเบียบวินัย
  1. Students able to analyze and use Thai to answer questions.
  2. Students able to write scientific report effectively and efficiently.
  3. Students able to improve their 21st century skills, especially teamwork and communication skills.
  4. Students learned to have better responsibility for themselves and others, better time management and discipline.