332319  เทคโนโลยีการผลิตพืชผักเศรษฐกิจ                                                       2(1-3-2)

           (Economic Vegetable Crop Production Technology)

วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา                                                                                 สังเขปเกี่ยวกับพืชผักและการผลิตพืชผัก สภาพแวดล้อมที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชผัก เมล็ดพันธุ์ผักและส่วนขยายพันธุ์อื่นของพืชผัก ระบบและวิธีการปลูกพืชผัก การดูแลรักษาพืชผัก ศัตรูพืชผักและการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวพืชผัก การตลาดพืชผัก รูปแบบสวนผักที่นิยมทำกันในปัจจุบัน เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมในการผลิตผัก ผักเศรษฐกิจที่สำคัญของตระกูลต่าง ๆ และการทัศนศึกษาสวนผักและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผักนอกสถานที่

332319  Economic Vegetable Crop Production Technology                        2(1-3-2)

Prerequisite:  Consent of the School

           Scope of vegetable crops and their production, important environments for vegetable growth and yield, seed and propagation parts of vegetables, production systems for vegetables, crop cultivation, vegetable pests and their control, harvesting and post-harvest handling, vegetable marketing, popular patterns of vegetable farms, smart technologies and innovation for vegetable production, economic vegetable crops and vegetable field trip