แนวคิดของสื่อประสม หลักการออกแบบสื่อประสม เทคโนโลยีในปัจจุบันในการออกแบบและการผลิต การประยุกต์ใช้สื่อประสมในการสื่อสาร เทคนิคในการเลือกข้อมูลและเทคนิคพิเศษในการสร้าง สื่อประสม การเผยแพร่ การทดสอบและการประเมินสื่อประสม

Concepts of multimedia; principles of multimedia design; current technology for multimedia design and production; multimedia application in communication; techniques for data selection and special techniques for multimedia development; dissemination, testing, and evaluation of multimedia