(ภาษาไทย)            แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ กลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านอาหารและโภชนาการ

(ภาษาอังกฤษ)        Concept of Health promotion; nutrition promotion strategies and methods psychosocial theories related to food and nutrition behavior