202291 Modern Management2


ศึกษาถึงลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ ความสำคัญและพฤติกรรมขององค์การพร้อมทั้งศึกษาขั้นตอนและกระบวนการพื้นฐานต่างๆ ที่สำคัญในการจัดการภายในองค์การ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินวิเคราะห์ชี้จุดบกพร่องปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการในองค์การประเภทต่างๆ ออกมาในรูปของกรณีศึกษาได้

235101  หลักการจัดการ (Principles of  Management)                  3 หน่วยกิต  3(3-0-6)   

สังเขปวิชา

วิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การและการจัดการ  บทบาทและหน้าที่ของการจัดการตั้งแต่การวางแผน  การแก้ปัญหา การจัดองค์การ  การจัดการทรัพยากรบุคคล  การนำและการควบคุมในองค์การสมัยใหม่