แนวคิดด้านโภชนาการ (1 ชม.) ชนิดและคุณค่าของสารอาหาร (2 ชม.) พลังงานจากสารอาหาร (2 ชม.) การประกอบและการจัดอาหาร (2 ชม.) อาหารสำหรับบุคคลในภาวะและวัยต่าง ๆ (3 ชม.) หลักโภชนบำบัด (3 ชม.) อาหารเหมาะสมกับผู้มีปัญหาสุขภาพ (6 ชม.) อาหารดัดแปลง (3 ชม.) ความปลอดภัยของอาหาร (2 ชม.)