การฝึกปฏิบัติการผลิตพืชตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูก การปลูกและย้ายกล้า การให้น้ำและปุ๋ย การอารักขาพืช การดูแลรักษาในแปลงปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว การประเมินการเจริญเติบโต การคำนวณต้นทุน/กำไรในการผลิตพืช