ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2562  


บรรยายประสบการณ์การสอนแบบ Active Learning การผลิตสื่อ e-Learning และการใช้ระบบ SUT e-Learning 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์
ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร