ทฤษฎีและหลักการถนอมอาหาร น้ าและการ แปรรูปน้ าส าหรับหรับอุตสาหกรรมอาหาร การเตรียม วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ สารเคมีที่ช่วยใช้ใน กระบวนการแปรรูปอาหาร ตัวอย่างอุตสาหกรรมแปรรูป อ าห า รใน ป ร ะ เท ศไท ย แ ล ะทั ศ น ศึ กษ าโรงง าน อุตสาหกรรมอาหาร