รายวิชานี้ มุ่งเน้นการสอนให้นักศึกษาสามารถ สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปการเขียนเรียบเรียงเชิงวิชาการได้ด้วยตนเอง และเข้าใจวิธีการนำเสนอข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง