วิชาบังคับก่อน : 322241, 332241 ดินและการจัดการ หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช การเกิดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การจำแนกเขตภูมิอากาศของประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้และวิธีการวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การประยุกต์ใช้ข้อมูลสภาพอากาศสำหรับการผลิตพืชแบบแม่นยำ ความสำคัญของน้ำ คุณภาพน้ำชลประทาน ความต้องการน้ำของพืช คุณสมบัติของดินที่เกี่ยวข้องกับการให้น้ำของพืช ระบบการให้น้ำและการติดตั้ง การให้ปุ๋ยในระบบชลประทาน การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการผลิตพืชในระบบชลประทาน

Prerequisite: 322241, 332241 Soil and Soil Management or Consent of the School
Influence of environmental conditions on plant growth, current climate and climate change, classification of Thailand climate zones, instruments and measurement of meteorological data, application of meteorological data for precision crop production, importance of water, water quality, crop water requirement, soil properties related to crop water supply, irrigation systems and their installation, fertigation, smart technology for irrigation system