กระบวนการแยกน้ำออก และการเก็บรักษาอาหารที่ผ่านการแปรรูป