ลักษณะและแหล่งของจุลินทรีย์ประจำถิ่นในอาหาร จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอาหารเน่าเสีย และจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร จุลินทรีย์กล้าเชื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การบาดเจ็บของจุลินทรีย์ที่มีผลจากสิ่งแวดล้อมในอาหาร จุลินทรีย์ดัชนีและเชื้อก่อโรค การควบคุมจุลินทรีย์  การตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ในอาหาร มาตรฐานคุณภาพอาหารด้านจุลินทรีย์