การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารโดยใช้เทคนิคทางโครมาโตรกราฟี