การเขียนบทคัดย่อ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะของการสัมมนา