เนื้อหาหลักกล่าวถึง มหกายวิภาคและจุลกายวิภาคของเต้านม การเจริญและพัฒนาของเต้านม การสังเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม การสร้างน้ำนมเหลือง การสร้างน้ำนม การคงสภาพการสร้างน้ำนม การหลั่งน้ำนม การหยุดพักการให้น้ำนม การเข้าอู่ของเต้านม ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและองค์ประกอบของน้ำนม เต้านมอักเสบ และโปรตีนที่ยับยั้งจุลินทรีย์ในน้ำนม เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้สอนได้เปรียบเทียบสรีรวิทยาการให้น้ำนมของโค กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น รวมทั้งมนุษย์ และได้วิเคราะห์ทิศทางการวิจัยด้านสรีรวิทยาการให้น้ำนมใน อนาคต ตลอดจนเสนอแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม