สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 325483 Food Technology Project II และ 335483 Food Technology Project