322410 และ 332410  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์  (Seed Technology)  จำนวน 2(1-3-2) หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

           ขอบข่ายของวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ความหมายของเมล็ดพันธุ์ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์และความสำคัญ  หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์  การพัฒนาของเมล็ดพันธุ์และการสุกแก่ การงอกของเมล็ดพันธุ์และกระบวนการงอก การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์  การเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์  การประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ์  การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ กฎหมายเมล็ดพันธุ์ และการศึกษาดูงานระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ของภาครัฐหรือภาคเอกชน