ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหาร วิธีมาตรฐานการวิเคราะห์อาหารตามหลักสากล การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของอาหาร วิตามิน และสารปรุงแต่ง การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยเทคนิคสเปคโทรสโคปี และ โครมาโทกราฟฟี และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร