332341  การจัดการธาตุอาหารพืชและปุ๋ย  (Plant Nutrient and Fertilizer Management)   

จำนวน 3(2-3-4) หน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : 332241 ดินและการจัดการดิน หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

           ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช  บทบาทและหน้าที่ของธาตุอาหารพืช รูปของธาตุอาหารพืชที่อยู่ในดินและแหล่งที่มา การจำแนกชนิดปุ๋ยและการผลิต การจัดการปุ๋ยแบบแม่นยำ การคำนวณและการผสมปุ๋ย ทดสอบการใช้ปุ๋ยในการปลูกพืช

Prerequisite: 332241 Soil and Soil Management or Consent of the School

           Factors controlling plant growth, essential mineral plant nutrients, functions of plant nutrients, forms and sources of plant nutrients in the soil, fertilizer classification and formulation, precision fertilizer management, fertilizer calculating and mixing,  testing of fertilizer use for crop production.