การศึกษาเกี่ยวกับหลักการฆ่าสัตว์เพื่ออาหารและคุณภาพของซาก วัตถุดิบเนื้อและส่วนผสมที่ไม่ใช่เนื้อและหน้าที่ต่างๆ ในการแปรรูป หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์เนื้อตัดแต่งและขึ้นรูป ภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ การควบคุมและการประเมินคุณภาพเนื้อและผลิตภัณฑ์ คุณภาพโภชนาการของผลิตภัณฑ์เนื้อ การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากสัตว์ และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์