332241  ดินและการจัดการดิน                                                                    3(2-3-4)

            (Soil and Soil Management) 

วิชาบังคับก่อน : 102111  เคมีพื้นฐาน 1, 102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1

            ความสำคัญของดินต่อสิ่งมีชีวิตและการเกษตร ธรรมชาติและองค์ประกอบของดิน การกำเนิดและการพัฒนาของดิน สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพของดิน การเสื่อมของดิน การจัดการดิน และการสำรวจดิน

332241  Soil and Soil Management                                                         3(2-3-4)

Prerequisite :  102111 Fundamental Chemistry I, 102112 Fundamental Chemistry Laboratory I

         Importance of soil for living things and agriculture, nature and compositions of soil, soil genesis and development, soil physical, chemical and biological properties, soil degradation, soil management and soil survey.