332261 จักรกลการเกษตรสำหรับการผลิตพืช                                                   3(2-3-4)

           (Agricultural Machinery for Crop Production)

วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

         การใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ชนิดและหลักการทำงานของเครื่องยนต์ รถแทรกเตอร์ชนิดต่าง ๆ การใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง การดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ที่ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ เครื่องมือเขตกรรม  เครื่องมือเก็บเกี่ยว  ฯลฯ   และผลกระทบของการใช้เครื่องมือเครื่องทุ่นแรงต่อระบบนิเวศน์

332261 Agricultural Machinery for Crop Production                                  3(2-3-4)

Prerequisite :  Consent of the School

         Agricultural machinery used for crop production, types of machinery and principle of their operations, types of tractor and their supplemental tools, agricultural machinery maintenance, Effect of agricultural machinery on ecology system