332303  เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ                                                        4(3-3-6)

           (Economic Crop Production Technology)

วิชาบังคับก่อน  :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

           การวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรสำหรับการผลิตพืช การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกและการเตรียมพื้นที่  การเตรียมท่อนพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์  การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการปลูกพืช การจัดการน้ำและปุ๋ย เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว พฤกษเคมีในพืช การจัดการหลังเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เช่น การผลิตอาหารเสริมสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การดูงานการผลิตพืชเศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรม

332303  Economic Crop Production Technology                                       4(3-3-6)

Prerequisite:  Consent of the School

           Planing for crop production, information technology in agriculture for crop production,siteanalysis and land preparation,planting stock and seed preparation, smart technology for planting, water and fertilizer management, pest management technology, harvesting, phytochemistry, post harvest management, value-added agriculture for example, functional food or dietary supplement products , excursion for industrial scale production of economic crops.