ผู้เรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคุณภาพ ปัจจัยของคุณภาพ และการวัดคุณภาพ โดยในส่วนนี้จะเน้นเกี่ยวกับคุณภาพทางสีของอาหาร และกลิ่น/รสของอาหาร