วิชานี้เปิดสำหรับนักศึกษาผู้ที่ลงทะเบียนรายวิชา 325332 FOOD PROCESSING LABORATORY II โดยกลุ่มนี้จะเปิดเพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ ตลอดทั้งส่งรายงานในส่วน Shelf life evaluation และ Can inspection