ใช้สำหรับนักศึกษา FOOD TECHNOLOGY PROJECT I (อ. ดร. ไตรภพ พาหอม)