ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ชนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และการจำแนกมันสำปะหลัง การใช้เทคโนโลยีในการผลิตมันสำปะหลังอย่างเหมาะสม ได้แก่ การจัดการท่อนพันธุ์ การจัดการดิน น้ำ ธาตุอาหารพืช ศัตรูพืช และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง