ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชา ประวัติการใช้พืชกัญชงกัญชา รวมถึงการจำแนกชนิดทางพฤษศาสตร์ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและการผลิตสารสำคัญของพืชกัญชงกัญชา การควบคุมคุณภาพผลผลิต กฎหมาย ข้อบังคับและการขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวข้องกับพืชกัญชงกัญชา การสกัดกลั่นสารสำคัญของพืชกัญชงกัญชา และการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงกัญชา