(ภาษาไทย)  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศึกษาหลักและวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลและสนับสนุนพฤติกรรมบุคคลทั้งวัยเด็กและผู้สูงอายุให้ได้รับความสุขสบายในการดำรงชีวิตประจำวัน สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน  มีสุขภาวะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ให้เหมาะสม รวมไปถึงการปรับสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

(ภาษาอังกฤษ) Health literacy, health care and support of health behaviors among infants, childhood, adolescents, adults, and older adults, and how to improve environment in order to receive happiness in daily life and to develop general well-being of individuals, family, and communities