บทเรียน เรื่อง “การเขียนรายงานสหกิจศึกษา” ประกอบด้วย หน่วยการเรียน 7 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1) ความหมาย ความสำคัญ และส่วนประกอบของรายงานสหกิจศึกษา

หน่วยที่ 2) การกำหนดชื่อเรื่องและเค้าโครงรายงานสหกิจศึกษา หน่วยที่ 3) การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศเพื่อการทำรายงานสหกิจศึกษา หน่วยที่ 4) การอ่าน การประเมินสารสนเทศและการบันทึกข้อมูลจากการอ่าน
หน่วยที่ 5) การเรียบเรียงรายงานสหกิจศึกษา หน่วยที่ 6) การเขียนรายการอ้างอิง  และหน่วยที่ 7) การจัดพิมพ์ การเข้าเล่ม และ Template รายงานสหกิจศึกษา