ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตองุ่นที่สำคัญซึ่งครอบคลุมการจำแนกทางพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูกและดูแลรักษา การจัดการแมลงศัตรูพืช การจัดการโรค ตลอดจนแนวทางการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพผลผลิต ต้นทุนการผลิต และการใช้ประโยชน์จากองุ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาและเพิ่มผลผลิตขององุ่น ด้วยข้อมูลทันสมัยและเป็นปัจจุบัน