ความสำคัญและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแมลงที่เป็นการค้าและอุตสาหกรรมเช่น ผึ้ง ครั่ง ไหมและแมลงเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมทั้งแมลงที่ใช้เป็นอาหาร ชนิด ชีววิทยา นิเวศวิทยา เทคโนโลยีการผลิต คุณภาพของผลผลิต และการตลาด ปฏิบัติการในแหล่งผลิตแมลงอุตสาหกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย