ความสำคัญ ความเสียหายจากแมลงและสัตว์ศัตรูพืช บทบาทของแมลงในระบบนิเวศน์ ระบบการเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรมและ สังคม วิวัฒนาการ ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่อวัยวะ การจำแนกหมวดหมู่ ชีวิตความเป็นอยู่ของแมลงในธรรมชาติ แมลงสังคม ชนิดของแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูสัตว์ แมลงและสัตว์ศัตรูพืชเศรษฐกิจ วิธีการป้องกันกำจัด เทคโนโลยีการจัดการแมลงและสัตว์ศัตรูพืช