เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานจริงในกิจกรรมการผลิตพืช โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนงาน การเตรียมงาน และวัสดุอุปกรณ์ การศึกษากระบวนการผลิตที่ครบทุกขั้นตอนจนได้ผลผลิตที่สามารถออกจำหน่ายได้รวมถึงการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในขณะปฏิบัติงาน ตลอดจนการบันทึกข้อมูลและทำรายงานประกอบการปฏิบัติงานได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับจากอาจารย์ประจำวิชาและเจ้าหน้าที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละโครงการ