บทเรียนนี้จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ทรัพยากรสารสนเทศ บริการสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และมารยาทการใช้ห้องสมุด