กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ 1
เพื่อการสนับสนุนการขอรับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน เข้าใจองค์ประกอบทางการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ
และขอรับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนในระดับ Associate Fellow เป็นขั้นต้น

การบรรยายแนวทางการยกระดับมาตรฐานการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standard Frameworks) เพื่อให้คณาจารย์เกิดความเข้าใจอันดีต่อการมีมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน และการนำพามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน ในหัวข้อ การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน โดยใช้วิธีการ “เรียนรู้จากประสบการณ์ประดิษฐ์ (Learning Through Maker Experience)”
โดย ผศ. ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ด้านการสอน กลุ่มผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ 3 - 10 ปี
ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1