ระบบบันทึกการเรียนการสอน e-Classroom (ระบบบันทึกอัตโนมัติ) 3/2562

บันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (e-Classroom) ปีการศึกษาที่ 3/2561

ประกอบด้วย VDO (VDO on Demand) จากการเรียนการสอนในห้องเรียนของรายวิชาต่าง ๆ

ดำเนินงานโดย : ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

บันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (e-Classroom) ปีการศึกษาที่ 3/2560

ประกอบด้วย VDO (VDO on Demand) จากการเรียนการสอนในห้องเรียนของรายวิชาต่าง ๆ

ดำเนินงานโดย : ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

บันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (e-Classroom) ปีการศึกษาที่ 2/2560

ประกอบด้วย VDO (VDO on Demand) จากการเรียนการสอนในห้องเรียนของรายวิชาต่าง ๆ

ดำเนินงานโดย : ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

บันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (e-Classroom) ปีการศึกษาที่ 3/2559

ประกอบด้วย VDO (VDO on Demand) จากการเรียนการสอนในห้องเรียนของรายวิชาต่าง ๆ

ดำเนินงานโดย : ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

บันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ (e-Classroom) ปีการศึกษาที่ 2/2559

ประกอบด้วย VDO (VDO on Demand) จากการเรียนการสอนในห้องเรียนของรายวิชาต่าง ๆ

ดำเนินงานโดย : ฝ่ายเทคนิควิศวกรรม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา