กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล (DigiTech)

ความหมาย ประเภท และคุณลักษณะของสื่อดิจิทัล เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล ภาพดิจิทัล เทคโนโลยีทางเสียงและวิดีทัศน์ดิจิทัล การพิมพ์เว็บ สื่อสังคมและเกม สื่อดิจิทัลกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ภาษาในสื่อดิจิทัล