ข้อชี้แจงในการเรียนการสอน

  1. การเรียนการสอนจะเป็นในลักษณะ Video Clip โดยอาจารย์แต่ละท่านจะทำการ upload ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่กำหนด และเมื่อนักศึกษาได้เรียนผ่าน Video Clip แล้ว อาจารย์จะกำหนดผลการทดลองในแต่ปฏิบัติการให้ เพื่อให้นักศึกษานำผลการทดลองไปทำรายงานส่ง และคำถามท้ายบท โดยรายงานและคำถามท้ายบท เป็นลักษณะ รายบุคคล
  2. การส่งรายงาน  จะต้องส่งภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่มีปฏิบัติการนั้น ก่อนเวลา 18.00 น.  หากนักศึกษาส่งช้าแม้เพียงหนึ่งนาที  เช่น 18.01 น.   คะแนนรายงานจะถูกคิดเพียง 5 คะแนน
  3. การเขียนรายงานนักศึกษา จะต้องบันทึกผลการทดลองตามแบบรายงานที่กำหนดในคู่มือปฏิบัติการ 102274 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 2  โดยการบันทึกต่างๆจะต้องบันทึกด้วยลายมือตนเองเป็นภาษาไทย และอาจใช้ ทับศัพท์ได้ ที่กระดาษรายงานและถ่ายรูปหรือ scan มาส่ง แต่หากนักศึกษาจะใช้การเขียนผ่าน ipad หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นลายมือตัวเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ Font ตามระบบ computer หรือ ipad ใด  หากนักศึกษาส่งมาในลักษณะตัวพิมพ์หรือ font ตามระบบ computer หรือ ipad ใดๆ  คะแนนรายงานจะถูกคิดเพียง 5 คะแนน
  4. ขอให้นักศึกษา แปลงไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ในรูปแบบใดๆ ให้เป็น PDF file เท่านั้น
  5. ส่งรายงานที่ อีเมล์ bc102274.2020@gmail.com หรืออีเมล์อาจารย์ที่รับผิดชอบปฏิบัติการ ตามที่อาจารย์แต่ละท่านระบุในแต่ละปฏิบัติการ