Tourism products and services, tour operation, travel agency, transport network, tourism information, travel advice, online travel agency, current situation and trends in global change that affect the use of technology to generate innovative tourism products and services.

การพัฒนาทักษะการเขียน การวางแผนการเขียนในเชิงวิชาการ การเรียงลำดับและการเชื่อมโยงความคิดในการเขียนเชิงวิชาการ แหล่งสารสนเทศและการค้นคว้า การอ้างอิงในการเขียนทางวิชาการและการเขียนบรรณานุกรม การเขียนโครงร่างงานวิจัย การปริทรรศน์วรรณกรรม การเขียนบทสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเขียนบทความทางวิชาการ