แนวคิดหลักและวิธีการวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น รวมถึงการประยุกย์ใช้ผลการวิจัยในการพัฒนางานการพยาบาล

            (ภาษาไทย)        แนวคิด และหลักการ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาตร์ การเชื่อมโยงกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่กระบวนการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในวิชาชีพการพยาบาล ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมด้านการวิจัย มีส่วนร่วมในการทำโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพบริการในคลินิกหรือชุมชน  

            (ภาษาอังกฤษ)    Concepts and principals of scientific method for seeking knowledge, linkage scientific method to research process and innovation development, types of research, research methodology and ethics, practicing for research project development or innovation for solving problems or quality service development in clinic or community