การพัฒนาทักษะการเขียน การวางแผนการเขียนในเชิงวิชาการ การเรียงลำดับและการเชื่อมโยงความคิดในการเขียนเชิงวิชาการ แหล่งสารสนเทศและการค้นคว้า การอ้างอิงในการเขียนทางวิชาการและการเขียนบรรณานุกรม การเขียนโครงร่างงานวิจัย การปริทรรศน์วรรณกรรม การเขียนบทสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเขียนบทความทางวิชาการ