แนวคิด และทฤษฎีการจัดการธุรกิจการเกษตร ประเภท และรูปแบบของธุรกิจเกษตร หน้าที่การจัดการทางธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการการตลาด การประกันคุณภาพ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร