แนวคิด ปรัชญาและความสำคัญของการตลาด ลักษณะของตลาด สถาบันการตลาด หน้าที่ของการตลาด จรรยาบรรณทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า และการส่งเสริมการตลาด