การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ทางธุรกิจ การสื่อสารในองค์การ การสื่อสารในการทำงาน การฟัง อวัจนภาษา การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การเขียนข้อความทางธุรกิจ ข้อความทางไปรษณีย์อีเล็กโทรนิกส์  การสื่อสารในกลุ่มและทีม และการสื่อสารในการจัดการทีม