หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางตรง กระบวนการ ผลกระทบกับการจัดการกลยุทธ์และยุทธวิธีในการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับตลาดทางตรง

Concepts of direct marketing, direct marketing process, the importance of planning and implementation for direct marketing, issues of direct marketing in implementation.